xml.location

https://github.com/scymtym/xml.location.git

git clone 'https://github.com/scymtym/xml.location.git'

(ql:quickload :xml.location)
0

(78 111 116 32 70 111 117 110 100)