monkeylib-parser

https://github.com/gigamonkey/monkeylib-parser.git

git clone 'https://github.com/gigamonkey/monkeylib-parser.git'

(ql:quickload :monkeylib-parser)
5

(78 111 116 32 70 111 117 110 100)