monkeylib-markup-xml

https://github.com/gigamonkey/monkeylib-markup-xml.git

git clone 'https://github.com/gigamonkey/monkeylib-markup-xml.git'

(ql:quickload :monkeylib-markup-xml)
2

Code for generating XML from Markup.