monkeylib-binary-data

https://github.com/gigamonkey/monkeylib-binary-data.git

git clone 'https://github.com/gigamonkey/monkeylib-binary-data.git'

(ql:quickload :monkeylib-binary-data)
8

(78 111 116 32 70 111 117 110 100)